Europska komisija otvorila je javnu raspravu za CEF 2 Digital (Connecting Europe Facility 2021-2027), kako bi prikupila stajališta dionika o prioritetnim područjima za ulaganja u digitalnu infrastrukturu u zemljama članicama EU-a i najboljim načinima rješavanja postojećih potreba u povezivosti, uz podršku programa Connecting Europe Facility. Javna rasprava započela je 3. srpnja a trajati će do 11. rujna ove godine.

Cilj je javne rasprave za provedbu digitalnog programa CEF 2 Digital saznati najhitnije strateške potrebe u državama članicama. Europska komisija traži mišljenje svih građana i dionika o tome koja ulaganja u različite kategorije trebaju imati prioritet, kao i način na koji program treba najbolje osmisliti kako bi se poboljšao poslovni okvir za ulaganja u izgradnju digitalne infrastrukture, gdje je to relevantno u sinergiji s drugim infrastrukturnim ulaganjima.

Instrument za povezivanje Europe (CEF) je program (su)financiranja koji podržava transeuropske mreže i infrastrukture u sektorima prometa, telekomunikacija i energije. CEF će u svoju drugu generaciju ući 2021., za sedmogodišnje razdoblje 2021.-2027., s proračunom od 3 milijarde eura. U osnovi javna rasprava za predmet ima izgradnju paneuropske digitalne infrastrukture.

Sinergijski učinak

Buduće potrebe za dekarbonizacijom i digitalizacijom gospodarstva Europske unije podrazumijevaju sve veću konvergenciju prometnog, energetskog i digitalnog sektora. Sinergije između ta tri sektora stoga bi se trebale u potpunosti iskoristiti, čime bi se povećala učinkovitost i djelotvornost financiranja iz EU fondova. Program CEF Digital pokazao je da postoji nekoliko potencijalnih sinergija između tri sektora, ali da nije učinjeno sustavno oblikovanje i uključivanje u programe financiranja. Projekti su u pravilu iskorištavali sinergije, ali oni nisu bili osmišljeno programirani. Kako bi se obuhvatile te sinergije i kako bi im se osigurala odgovarajuća sredstva za potrebnu intervenciju, novo predloženi CEF 2 Digital ima posebno namijenjena sredstva za sinergiju projekata.

Primjeri sinergijskih područja uključuju povezanu i autonomnu mobilnost, čistu mobilnost koja se temelji na alternativnim gorivima, skladištenje energije i pametne mreže, prekograničnu suradnju u području obnovljive energije, zelene ICT, uključujući podatkovne centre. To će, između ostalih prioriteta, podržati sve aspekte povezanosti koji služe projektima od zajedničkog interesa koji su identificirani u tom stupu, kao i specifične aspekte kibernetičke sigurnosti koji se odnose na sigurnost kritičnih infrastruktura.

Infrastruktura digitalnog povezivanja na razini EU-a, vrlo velikog kapaciteta, sigurna i otporna, temelj je za potpuno funkcionalno jedinstveno digitalno tržište, dostupno svim građanima EU-a, kao i za uvođenje nove generacije digitalnih usluga. S obzirom na važnost digitalnog programa financiranja CEF-a za uspjeh jedinstvenog digitalnog tržišta, Europska komisija traži doprinose od industrije, akademskih institucija i javnog sektora kako bi se orijentirali i uskladili prioriteti ulaganja. Kroz javnu raspravu trebalo bi se dobiti smjernice kako najbolje osmisliti program kako bi se maksimizirao poslovni slučaj za ulaganje u digitalnu infrastrukturu. Na temelju javne rasprave Europska komisija pripremiti će plan provedbe za CEF2 Digitalni investicijski program.

Gigabitna strategija

U dokumentu Europske komisije „Povezivanje za konkurentno digitalno jedinstveno tržište – prema europskom gigabitnom društvu“ (the Gigabit Society Strategy Strategija gigabitnog društva) utvrđeni su strateški ciljevi povezivanja za 2025. godinu na kojima trebaju raditi države članice.

Svojim predloženim proračunom od 3 milijarde eura, CEF 2 Digital će podržati države članice u razdoblju od 2021. do 2027. godine da pokrenu neophodna ulaganja u digitalnu infrastrukturu kako bi se postigli ti strateški ciljevi. Program će pridonijeti ravnoteži između ruralnog i urbanog razvoja dopunjujući potporu koja se pruža za razvoj mreža vrlo velikog kapaciteta drugim programima, posebice Europskim fondom za regionalni razvoj i Programom InvestEU.

Nacrt Uredbe CEF 2 Digital (draft CEF2 Regulation) podložan je političkom dogovoru o njegovim glavnim sadržajnim točkama između Europskog parlamenta i Vijeća EU-a. Konkretno, CEF 2 Digital, uz bespovratna sredstva s različitim stopama sufinanciranja, omogućit će Europskoj komisiji da sufinancira projekte od zajedničkog interesa (PCI) u području infrastrukture za digitalno povezivanje “za koje se očekuje da će dati važan doprinos strateškom razvoju Europske unije, odnosno ciljeve povezivanja, osigurati mrežnu infrastrukturu koja podržava digitalnu transformaciju gospodarstva i društva, kao i europsko jedinstveno digitalno tržište”, kao što su:

– neprekidna pokrivenost 5G sustavima svih glavnih prometnih putova, uključujući transeuropske prometne mreže;

– uvođenje i pristup mrežama velikog kapaciteta, uključujući 5G sustave, koji mogu pružiti gigabitnu povezanost u područjima gdje se nalaze socioekonomski pokretači;

– osiguravanje besplatne i bez diskriminacije uvjeta za lokalnu bežičnu povezanost visoke kvalitete u lokalnim zajednicama;

– uvođenje nove ili značajne nadogradnje postojećih okosnica mreža, uključujući podmorske kablove, unutar i između država članica te između Europske unije i trećih zemalja;

– zahtjevi u pogledu infrastrukture za digitalnu povezanost u vezi s prekograničnim projektima u područjima prometa ili energije i podržavanjem operativnih digitalnih platformi izravno povezanih s prometnom ili energetskom infrastrukturom.

5G za transeuropske prometne mreže

5G infrastruktura će biti glavni čimbenik povezivanja i automatizirane mobilnosti u Europi (connected and automated mobility CAM), za sve oblike prijevoza, uključujući ceste, željeznice i unutarnje plovne putove. Zahvaljujući svojoj iznimnoj pouzdanosti i niskoj latenciji za kritičku razmjenu podataka između bilo koje vrste vozila, mobilnih korisnika, prometne infrastrukture i jezgrenih mreža, 5G će doprinijeti povećanju sigurnosti na cestama, smanjenju emisija CO2 i zagušenja prometa, kao i osnaživanju inovativnih digitalnih prometnih ekosustava i rješenja.

Iz tih razloga i uzimajući u obzir utjecaj 5G na konkurentnost telekomunikacijske i automobilske industrije u Europi, Akcijski plan Komisije za 5G iz rujna 2016. godine postavio je kao strateški cilj povezivanja uvođenje infrastrukture 5G duž glavnih prometnih putova u Europi To je dio šire strategije CAM-a za ulaganja kao dio trećeg paketa mobilnosti za 2018. godinu.

Akcija predviđa potporu za raspoređivanje pokrivenosti 5G duž prekograničnih prometnih koridora (cestovni, željeznički ili unutarnji plovni putovi), čime se omogućuje mobilnost između država članica EU-a s digitalnim rješenjima 5G mreže. Osim toga, predviđeno je i kroz projekt CEF Transport ulagati u automatiziranu mobilnost.

I javne usluge 5G

U CEF 2 Digital rani razvoj 5G, uz najvažnije prometne pravce, prioritetan je i u urbanim centrima. Međutim, države članice također trebaju osigurati da najnaprednije digitalne usluge postanu dostupne za sve građane i poslovne subjekte, uključujući one koji žive u ruralnim i udaljenim područjima, omogućiti im da imaju jednake mogućnosti za sudjelovanje na jedinstvenom digitalnom tržištu i da imaju koristi od digitalnih usluga javnih službi.

Usto što će modernizirati promet, energetsku infrastrukturu i zdravstvenu skrb prednosti najnovijih digitalnih usluga treba omogućiti i nizu ostalih usluga i djelatnosti a i svim dijelovima EU. Potrebno je izgraditi povezanost od najmanje 100 Mb/s koja se može nadograditi na gigabitnu povezivost prije svega svim socioekonomskim pokretačima digitalnog rasta, bez obzira gdje se nalaze (to uključuje javne usluge, kao što su škole i bolnice, kao i digitalno intenzivna poduzeća itd.). Dostupnost takvih mreža potaknut će korištenje i prihvaćanje inovativnih internetskih usluga.

Kako bi se osiguralo da su takve usluge dostupne na lokalnoj razini, CEF 2 Digital će podržati implementaciju mreže za 5G pametne zajednice u Europi nudeći ciljano sufinanciranje za:

– gigabitna implementacija mreže u područjima gdje su smješteni socioekonomski pokretači, kao što su obrazovni i medicinski centri, zgrade javne uprave, prometna središta ili poslovni parkovi, ali gdje će ih samo djelomično isporučivati ​​tržište i gdje su potrebni kao preduvjet za uvođenje 5G-a u potporu inovativnih aplikacija pametnih zajednica;

– bežična oprema (Wi-Fi i 5G male ćelije) u područjima s rizikom zaostajanja u pogledu pokrivenosti 5G, kako bi se lokalnim zajednicama omogućio besplatan pristup internetu vrlo visoke kvalitete (npr. putem Wi-Fi mreža) i podrška razvoj inovativnih pametnih aplikacija utemeljenih na 5G-u. Lokalno povezivanje inače se često oslanja na instalaciju mnogih malih bežičnih pristupnih točaka, odnosno malih stanica.

Terabitna povezivost za HPC

Eksponencijalni rast podataka, u kombinaciji s povećanim umrežavanjem i računalnim resursima i novim algoritamskim paradigmama, kao što je umjetna inteligencija (artificial intelligence AI), jedan je od glavnih pokretača inovacija i produktivnosti u globalnoj digitalnoj ekonomiji. Europske znanstvene sposobnosti, industrijska konkurentnost i suverenitet ovise o kontinuiranom pristupu vodećim svjetskim računalima visokih performansi (HPC) i tehnologijama i infrastrukturama podataka kako bi održali korak s rastućim zahtjevima i složenošću problema koje treba riješiti.

EU je nužna sigurna i najnaprednija digitalna infrastruktura računalnih, podatkovnih i poveznih kapaciteta koji su u skladu s gospodarskom važnošću Europe, prije svega kao potpora jedinstvenom digitalnom tržištu, njegovoj pouzdanosti i globalnoj konkurentnosti.

Ta je infrastruktura ključna za obradu podataka u Europi dobivenih iz istraživanja i industrije EU-a. S najnaprednijim računalima visokih performansi i njihovoj visokokvalitetnoj umreženosti jedino je moguće osigurati strateški know-how za inovacije i globalnu konkurentnost EU.

U tu svrhu formirano je zajedničko poduzeće JU EuroHPC koje uz potporu dva privatna udruženja za računarstvo visokih performansi (ETP4HPC i BDVA) trebaju osigurati EU globalnu konkurentnost.

Misija JU-a EuroHPC-a je razviti, implementirati, proširiti i održavati u EU integriranu globalno najnapredniju superračunalnu i podatkovnu infrastrukturu te razvijati i podržavati visoko konkurentan i inovativan ekosustav visokih performansi, za sljedeću generaciju superračunala.

Podrška kroz CEF 2 Digital osigurati će izgradnju najsnažnijih superračunala ali i za njih prikladnu terabitnu komunikacijsku vezu tamo gdje im poslovni sektor to neće financirati.

Podaci i cloud

Imperativ održivog i strateškog upravljanja sve većim protokom podataka koji su veliki potrošači energije diljem EU-a te zbog rastuće potražnje za cloud uslugama kroz CEF 2 Digital planirano je sufinanciranje projekta temeljenih na umjetnoj inteligenciji, blockchainu i internetu stvari (IoT). Za poticanje razvoja europske infrastrukture clouda, njegove energetske učinkovitosti i međusobne povezanosti nužne su investicije na razini Unije.

Korištenje cloud usluga je u prosjeku 26 % među europskim tvrtkama, s velikim odstupanjima među državama članicama, tvrtkama i sektorima gospodarstva, s tim da javni sektor u prosjeku koristi 4 puta manje uslugama clouda od privatnog sektora. Strateška ulaganja EU-a stoga bi također trebala potaknuti prihvaćanje oblaka u javnom sektoru kako bi se pružile bolje usluge od općeg javnog interesa diljem EU-a. To se može postići ulaganjem u međusobno povezivanje postojećih infrastruktura oblaka javnih uprava na teritoriju EU-a.

Podmorski kabeli, strateška sigurnost

Usmjerenost na digitalna povezanost na cijelom području EU-a kao jednog od preduvjeta za potpuno funkcionalno jedinstvenog digitalnog tržišta i za gospodarsku i socijalnu koheziju i stratešku autonomiju Europe podmorski kabeli su ključni element za osiguravanje velike povezanosti i visokih performansi (otpornosti, sigurnosti, redundancije, kašnjenja) na cijelom teritoriju Europske unije, uključujući otočne države, najudaljenije regije, prekomorske zemlje i teritorije ili međunarodnu povezanost od strateške važnosti. EU i specifičnim međunarodnim čvorištima.

CEF će podržati „uvođenje nove ili značajne nadogradnje postojećih okosnica mreža, uključujući podmorske kablove, unutar i između država članica te između EU i trećih zemalja“.

Kroz CEF 2 Digital planirano je i sufinanciranje operativnih digitalnih platformi izravno usmjerenih na prometnu i energetsku infrastrukturu. Operativne digitalne platforme su fizički i virtualni ICT resursi koji podržavaju protok, pohranu, obradu i analizu podataka o prometnoj ili energetskoj infrastrukturi, npr. platforma EU-a koja povezuje prekogranične podatkovne centre i pametne mreže, platformu za dostupnost obnovljive energije, platformu za kibernetičku sigurnost za CAM, itd. Te platforme rade na vrhu komunikacijske infrastrukture. Oni uključuju hardver (senzore, aktuatore, poslužitelje, podsustave za pohranu i mrežne uređaje kao što su preklopnici, usmjerivači i vatrozidi) i softver (npr. baze podataka, analitika, alati za simulaciju).

Što će se sve financirati

Kroz CEF 2 Digital u proračunskom razdoblju 2021. – 2027. planirano je financiranje:

  1. Prekograničnih koridora 5G duž prometnih pravaca
  2. Povezivanje za 5G pametne zajednice u Europi
  3. izgraditi okosnice mreža od strateške važnosti (terabitna povezivost a EU mrežu računala visokih performansi (High Performance Computing HPC), osigurati povezanost za EU Cloud koja će biti energetski najučinkovitija, postavljanje podmorskih kabela za velike brzine tamo gdje je potrebno)
  4. ostvariti mogućnost za digitalnu povezivost i sinergiju u prijevozi, energetici…

Podijeli:

Vezane objave